HİZMETLERİMİZ

TASDİK HİZMETLERİ

 • Gerçek ve tüzel kişilerin / şirketlerin, dernek ve vakıfların, bunların işletme ve teşebbüslerinin dönem sonu mali tablolarını ve beyanlarını ,
 • Katma Değer Vergisi iadesi ve beyanlarını ,
 • ÖTV iade ve mahsup işlemlerini ,
 • Vergi muafiyet ve istisnalarını ,
 • 4325 Sayılı kanun kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisi istisnası işlemlerini ,
 • Diğer teşvik , istisna ve muafiyetle ilgili işlemlerini
 • Yatırım indirimi işlemlerini ,
 • İştirak kazançlarını ,
 • Stok değerlemelerini ,
 • Dernek ve vakıfların muafiyet ile ilgili işlemlerini ,
 • İç kaynakların sermayeye eklenmesi işlemlerini ,
 • Kamu borçları erteleme ve taksitlendirme talepleri ve değerlendirmelerini ,
 • Kredi kurumları için kredi verilebilirliğini ve uygulamalarını ,
 • Şirket birleşme, devir ve bölünme işlemlerini, denetler ve tasdik eder.

DENETİM HİZMETLERİ

 • Uluslararası Muhasebe Standartları, Türk Vergi Mevzuatı çerçevesinde genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak mali denetimlerinin yapılması ve raporlanması,
 • Vergi denetimi
 • Şirket faaliyet raporları , Şirket yetkililerinin talep ettiği özel raporların hazırlanması
 • İç denetim
 • Enflasyon muhasebesi
 • Karlılık ve verimlilik denetimi
 • Kredi verilebilirlik ve kredi uygulamaları denetimi
 • Şirket devir , satın alma ve değerleme denetimi
 • Özel amaçlı diğer denetimler

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Mali danışmanlık
 • Kanun ve uygulama değişikliklerinin bildirilmesi ve görüş verilmesi
 • Vergi uyuşmazlıkları
 • Vergi uzlaşmaları
 • Dönemsel olarak mali tabloların oluşturularak raporlanması
 • Kuruluş işlemleri
 • Şirket devir , birleşmeleri , bölünme ve şirket tasfiyesi
 • Ana sözleşme değişiklikleri , genel kurul toplantıları
 • Yabancı sermaye uygulamaları
 • Sermaye piyasası uygulamaları , halka arz çalışmaları
 • Serbest bölge uygulamaları
 • İhracat , ithalat ve kambiyo mevzuatı uygulamaları
 • İş ve sosyal güvenlik mevzuatı danışmanlığı
 • Mali mevzuattaki değişikliklere ilişkin sürekli güncel bilgi aktarımı
 • Uluslar arası standartlara uygun faaliyet raporlarının hazırlanması

KDV İADESİ HİZMETLERİ

 • İhracat istisnasına ait KDV iadesi
 • İhraç kaydıyla yapılan teslimlere ait KDV iadesi
 • Uluslar arası taşımacılık istisnasına ait KDV iadesi
 • İndirimli orana tabi işlemlere ait KDV iadesi
 • Tevkifata tabi işlemlere ait KDV iadesi
 • Diğer KDV iadeleri

YATIRIM VE FİNANS
DANIŞMANLIĞI

 • Sanayi, Turizm, Sağlık, Eğitim, Bilişim, Enerji, İnşaat, Tarım ve diğer hizmet sektörlerinde iş fikirleri üretmek, geliştirmek, fizibilite etütleri yapmak, fizibilite raporları hazırlamak, teşvik, hibe ve destek mevzuatı konularında danışmanlık yapmak, Teşvik belgesi, Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi almak
 • Fizibilite değerleri olumlu, ruhsatı izin ve ÇED raporu alınmış projeler için yurt dışı bankalar, Kalkınma fonları ve gelişim sermayeleri gibi finansal kaynaklardan finans temin etmek
 • HES, GES, RES enerji üretimi ve yatırımı konularında yatırım ve finans danışmanlığı yapmak